7a

Tworzenie sieci współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz podniesienie wiedzy Lokalnych Grup Działania w zakresie PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska.

Tytuł operacji:

Tworzenie sieci współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz podniesienie wiedzy Lokalnych Grup Działania w zakresie PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska.

Cele operacji:

Cel główny: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji  mieszkańców obszarów wiejskich wśród ok. 80 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS) wśród ok. 51 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i ich ochrony oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020 wśród ok.  80 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie jakości żywności,  tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. ok. 80 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

4. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania, w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020, w tym innowacyjnej oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego na obszarach wiejskich wśród ok. 80 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów grantowych LGD w ramach RLKS – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na obszarach wiejskich wśród ok. 80 pracowników, członków zarządów, rad oceniających oraz członków LGD z obszaru Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2017 do 15.11.2017r.

Odbiorcy:

Grupę docelową stanowić będą pracownicy, członkowie zarządów, rad oceniających oraz członków LGD lokalnych grup działania z obszaru Dolnego Śląska w liczbie około 80 osób liczonych pojedynczo (uczestnicy poszczególnych szkoleń mogą się powtarzać, łączna liczba uczestników to 371 osób), z czego co najmniej połowę tj. 40 osób będą stanowić osoby do 35 roku życia. Uczestnicy to osoby w różnym wieku i stopniu wykształcenia pochodzący z obszarów wiejskich Dolnego Śląska zaangażowani w realizacje programu Leader na lata 2014- 2020, ze zbyt niską wiedzą lub jej brakiem w zakresach szkoleń wskazanych do realizacji w ramach operacji. Obecnie osoby nowozatrudnione w LGD najczęściej stanowią osoby młode, nie przekraczające 35 r. ż.

Rezultaty:

1. Efekty natychmiastowe:

a). Liczba osób przeszkolonych w zakresie tworzenia sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS): 51 osób. 

b). Liczba osób przeszkolonych w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020: około 80 osób. 

c). Liczba osób przeszkolonych w zakresie: jakości żywności,  tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich: około 80 osób.

d). Liczba osób przeszkolonych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020: około 80 osób. 

e). Liczba osób przeszkolonych w zakresie projektów grantowych LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich: około 80 osób. 

e) Zwiększenie wiedzy w zakresie tworzenia sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS): 51 osób.

f) Zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020: około 80 osób. 

g) Zwiększenie wiedzy w zakresie: jakości żywności,  tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich:: około 80 osób.

h) Zwiększenie wiedzy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020: około 80 osób.

i) Zwiększenie wiedzy w zakresie projektów grantowych LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich: około 80 osób. 

j) łączna liczba osób przeszkolonych oraz zwiększenie ich wiedzy: 80 osób liczonych pojedynczo, 371 osób liczonych łącznie.

2. Efekty długofalowe:

a) Liczba osób, które w ramach funkcjonowania LGD przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia (tzw. replikacji) w zakresie tworzenia sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS): 34 osoby.

b) Liczba osób, które w ramach funkcjonowania LGD przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia (tzw. replikacja) w zakresie: wykorzystania zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020: 34 osoby.

c) Liczba osób, które w ramach funkcjonowania LGD przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia (tzw. replikacja) w zakresie jakości żywności,  tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich: 34 osoby.

d) Liczba osób, które w ramach funkcjonowania LGD przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia (tzw. replikacja) w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020: 34 osoby.

e) Liczba osób, które w ramach funkcjonowania LGD przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia (tzw. replikacja) w zakresie projektów grantowych LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich: 34 osoby.

f) Liczba mieszkańców Dolnego Śląska objętych działaniami replikacyjnymi: 680 osób.

Ramowy program projektu:

Szkolenie 1: Projekty grantowe LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Szkolenie 2: Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.

Szkolenie 3: Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – kryterium horyzontalne PROW 2014-2020

Szkolenie 4: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020

Szkolenie 5: Tworzenie sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS)