7a

Zwiększenie udziału biznesu w Partnerstwach LGD

Projekt skierowany jest do partnerstw Lokalnych Grup Dziąłania (LGD) oraz organizacji lokalnych działających na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Zwraca uwagę na słabe zaangażowanie biznesu we współpracę partnerską, tworzy atmosferę i mechanizmy współpracy organizacji z sektorem gospodarczym.


Cele projektu to:
- przygotowanie 15 koordynatorów społecznej odpowiedzialności biznesu do promowania i upowszechniania idei CSR na poziomie partnerstw i środowisk lokalnych
- tworzenie warunków do zwiększenia zaangażowania biznesu poprzez pokonywanie barier i tworzenie strategii włączenia biznesu w partnerstwach LGD i lokalnych organizacjach na obszarze 8 LGD
- propagowanie dobrych praktyk CSR w środowiskach wiejskich woj. Dolnośląskiego tj. 19 dolnośląskich LGD oraz 330 Lokalnych Grup Działania w kraju

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- przygotowanie 15 koordynatorów społecznej odpowiedzialności biznesu pod potrzeby LGD i lokalnych organizacji
- badania barier i czynników wspierających angażowanie biznesu (CSR) w inicjatywy społeczne
- debaty dla 3 sektorów w celu otwartej dyskusji jak wspierać angażowanie biznesu na poziomie lokalnym
- upowszechnienie informacji o projekcie i angażowaniu CSR na wsi poprzez umieszczenie na stronach internetowych sieci, FAOW, KSOW.

Projekt wpływa na:
- wzrost wiedzy i umiejętności koordynatorów /15 /w zakresie angażowania biznesu w partnerstwa oraz lokalne organizacje
- wzrost motywacji i chęci włączenia się w inicjatywy lokalne po stronie biznesu i większe zaufanie do nawiązywania relacji po stronie organizacji /160 uczestników/
- min.10 % wzrost zaangażowania biznesu w partnerstwa LGD /19 LGD/
- wzrost wiedzy o dobrych praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu i gotowość do zastosowania ich w praktyce na obszarach wiejskich /50 uczestników /
- większą kultura współpracy trzech sektorów w parnterstwach LGD /19 LGD/
- większą świadomość tworzenia warunków do współpracy z sektorem biznesu w partnerstwach na poziomie krajowym /330 LGD/


Partnerem formalnym projektu jest Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Konferencja podsumowująca projekt "Zwiększenie udziału społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych z obszarów wiejskich Dolnego Śląska"

Konferencja pn. „ Zwiększanie społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych Dolnego Śląska”,  odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Rady w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce przy ul. Pałacowej 1. w godzinach od 10.00 do 13.00. Celem konferencji było podsumowanie projektu realizowanego przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD, zaprezentowanie dobrych praktyk współpracy oraz wspierania NGO przez dolnośląskie firmy.

W konferencji wzięli udział   przedstawicieli LGD  i organizacji pozarządowych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wspierających społeczności lokalne.

Prezentacje multimedialne z konferencji: