7a

I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER w dniu 8 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GTL pdf(pobierz)

Informacja i zdjęcia z posiedzenia GTL na stronie KSOW (wejdź)

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania, samorządów wojewódzkich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Posiedzeniu przewodniczył Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podkreślił kluczową rolę grupy tematycznej, jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER - z jednej strony Instytucja Zarządzająca, z drugiej strony jednostki wdrażające oraz to, co najważniejsze - społeczności lokalne reprezentowane poprzez lokalne grupy działania i lokalne grypy rybackie. Wiceminister zapoznał uczestników z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed podejściem LEADER: współpraca z grupą tematyczną w zakresie monitorowania krajowych aktów prawnych w kontekście rozszerzenia podejścia LEADER na politykę spójności, poprawienie relacji samorządów wojewódzkich z LGD oraz realizacja wskaźników zapisanych w PROW. Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na znaczenie podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich, które w dużym stopniu przyczyniło się do budowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego. W podsumowaniu wystąpienia zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich inicjatyw i spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu LEADERa.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia regulaminu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER.

Ponadto członkowie grupy zapoznali się z projektami operacji dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Wnioskodawcy przedstawili swoje propozycje operacji.