7a

IV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER w dniu 19 września 2016 r.

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER spotkała się po raz czwarty 19 września 2016 r w Warszawie w MRiRW. W spotkaniu udział wziął Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW. Otwierając posiedzenie, przewodniczący Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, zapowiedział, że tematem wiodącym spotkania będzie rozwój przedsiębiorczości lokalnej. (informacje na stronie KSOW - wejdź)

pdfPROTOKÓŁ z IV POSIEDZENIA GTL 

pdfNowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich - priorytety i zadania. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Wanda Klepacka, MRiRW

pdfProjekt strategiczny dot. RLKS w SOR – Joanna Gierulska,MRiRW

pdfRozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich objętych LSR w ramach PROW 2014-2020 Wymogi prawne oraz wskaźnik ilości utworzonych miejsc pracy – Joanna Gierulska,MRiRW

pdfBiznesplany w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej we wnioskach składanych w LGD – Marzena Cieślak, ARiMR

pdfLEADER drogą do rozwoju – Katarzyna Jórga, Stowarzyszenie Światowid

pdfStowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” animatorem rozwoju przedsiębiorczości na południu Mazowsza - Cezary Nowek, LGD Razem dla Radomki

pdfWykorzystanie cech podejścia LEADER do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – Ryszard Kamiński, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

pdfZmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w działaniu "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" – Dominika Długosz-Dzierżanowska, JC KSOW, FAPA

pdfBadanie wnioskodawców „Małych projektów”, PROW 2007-2013, woj. śląskie, oraz Konkursy – pośredni RLKS woj. śląskie - Witold Magryś, PŚ LGD

pdfTargi projektów współpracy transnarodowej „LEADER TNC Fair 2016” w Estonii - relacja – JC KSOW, FAPA