+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD"

Celami głównymi związku są:

  • wspieranie i wzmacnianie lokalnych grup działania,
  • działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców,
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy,
  • wspieranie i upowszechnianie oraz budowanie partnerstwa I dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

 

Cele szczegółowe związku:

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot Iispołeczności lokalnych, budowania partnerstw,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

– ochrona środowiska, ekologia i ochrona przyrody oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

– inicjatywy służące poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą,

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci I młodzieży,

– rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób,

– działalność charytatywna,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

– upowszechnianie I ochrona praw konsumentów,

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– rozwój turystyki wiejskiej,

– rozwój ekonomii społecznej,

– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe oraz innych partnerów lgd w zakresie zgodnym z celami dolnośląskiej sieci partnerstw lgd.

Wspieramy Lokalne Grupy Działania

Aktualności 1

11

Posiedzenie Zarządu DSP LGD – 14.02.2024r.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” za pośrednictwem...
Czytaj Więcej
11

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 01.02.2024r.

W dniu 01.02.2024 r. odobyło się spotkanie reprezentantów Lokalnych Grup Działania z całej Polski z...
Czytaj Więcej