+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Sieci LGD – obowiązek czy szansa? Poznaj najnowszy raport

Czy lokalne grupy działania skutecznie oddziałują na rozwój obszarów wiejskich? Czy są aktywne w ramach regionalnych sieci i krajowej sieci LGD?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w obszernym raporcie, wydanym przez naszego partnera – Fundację Idealna Gmina. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego od sierpnia 2020 roku do połowy kwietnia 2021 roku, podczas których dyskutowano na temat sposobu aktywizowania mieszkańców, stosowanych narzędzi, sposobów włączania różnych partnerów działających na danym obszarze. Rozmawiano również o korzyściach bycia i działania w sieci i poza nią. Wyniki znalazły już swoje odzwierciedlenie w raporcie z badań. Zachęcamy do lektury raportu! Niebawem zaprosimy również do lektury  publikacji.

 

Jakie są wyniki badania i najważniejsze wnioski?

Po pierwsze: zostały ustalone sposoby prezentacji działalności sieci LGD oraz ich metod działania we współpracy z członkowskimi LGD. W tym zakresie skuteczną metodą jest internet. To właśnie na stronach internetowych sieci i/lub kontach na Facebooku jest najwięcej materiałów prezentujących sieci.

Po drugie: zidentyfikowano czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na funkcjonowanie LGD w ramach sieci wojewódzkich. Jednym z najważniejszych tego typu czynników jest wewnątrzorganizacyjna komunikacja. Jej brak lub zła komunikacja wewnątrz sieci to zarazem jeden z najistotniejszych czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie LGD w ramach sieci i funkcjonowanie tych sieci. Ponadto są to takie czynniki jak niska sprawność funkcjonowania zarządu organizacji sieciowej oraz konflikty pomiędzy władzami organizacji sieciowej a władzami LGD, a także konflikty personalne w zarządzie organizacji sieciowej. W przypadku czynników pozytywnych zaliczono: przejrzystość podejmowanych decyzji dotyczących członkowskich LGD (udział w wyjazdach studyjnych, miejsca na szkoleniach itp.) oraz oczekiwane korzyści (wspólne projekty, wzrost prestiżu LGD, lepsze relacje z urzędem marszałkowskim itp.).

Po trzecie: zdefiniowane zostały warunki, które będą miały wpływ na świadome i zaangażowane uczestnictwo LGD w pracach sieci wojewódzkich. Są to m.in.: chęć uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach realizowanych dzięki organizacji sieciowej; przekonanie, że wspólnie z innymi LGD w ramach organizacji sieciowej wzmocni się ich pozycja wobec urzędu marszałkowskiego, ARiMR i innych podmiotów w ramach systemu wdrażania podejścia LEADER; poczucie wspólnoty z innymi LGD oraz to, co warunkuje wyżej wymienione czynniki: dobre relacje pomiędzy członkami władz LGD i organizacji sieciowej.

Po czwarte: zostały zidentyfikowane oczekiwania LGD pod adresem sieci wojewódzkich. Są to: lepsza komunikacja wewnątrz sieci i dostęp LGD do informacji, a także promocja działań LGD i sieci. Ponadto konsultacje wewnętrzne, wsparcie dla LGD w negocjacjach z władzami oraz uwspólnianie stanowisk pomiędzy LGD i władzami oraz większa liczba spotkań, doradztwa i szkoleń, a także wspólne rozwiązywanie problemów, w tym prawnych, dostęp do przykładowych dokumentów i procedur oraz tworzenie platformy do współdziałania i współpracy z KSOW.

Po piąte: wskazano uwarunkowania zwiększające wpływ sieci LGD na wyższą jakość zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Można do nich zaliczyć m.in. bieżącą informację o zmianach w przepisach regulujących wdrażanie LSR i interpretacje tych przepisów oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wdrażania LSR, a także poprzez dobrze zaplanowane i dostosowane do potrzeb szkolenia LGD w zakresie wdrażania LSR i doradztwo prawne.

Raport powstał w ramach projektu „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?” realizowanego przez Fundację Idealna Gmina w partnerstwie z FDPA – Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

 

http://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/sieci-lgd-obowiazek-czy-szansa-poznaj-najnowszy-raport

Facebook Pagelike Widget