+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

Spotkanie odbyło się 2 lipca 2021 w formule wideokonferencji. Przewodniczący GTL Piotr Sadłocha otworzył spotkanie i poinformował, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędów Marszałkowskich reprezentujących instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie założeń zmiany ustawy o RLKS – LEADER w nowej perspektywie finansowej przez przedstawicieli Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako pierwsza zabrała głos pani Beata Rodak, naczelniczka Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, która zaprezentowała projekty zmian odnoszące się do artykułu 16 ustawy w zakresie wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014–2020 na stworzenie nowych LSR, które będą realizowane w kolejnej perspektywie 2021–2027. Zgodnie z zapisami, strategie wielofunduszowe nie będą obejmowały Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021–2027.

Celem zmian jest umożliwienie jak najszybszego ogłoszenia i przeprowadzenia wspólnego dla EFRROW oraz innych funduszy (z wyłączeniem EFMRA) wyboru nowych LSR.

W ramach planowanych zmian między innymi dodano przepisy o możliwości zdalnego przeprowadzania posiedzeń rady LGD oraz komisji wybierającej LSR, zmodyfikowano warunki wyboru LSR, w tym dokonano rozgraniczenia na warunki dostępu i kryteria wyboru, zrezygnowano z określenia minimalnej liczby punktów umożliwiającej wybór LSR oraz z warunkowego wyboru LSR, wprowadzono nowe przedsądowe procedury odwoławcze oraz zmodyfikowano zakres uzupełnień oraz możliwych zmian we wniosku o wybór LSR, zakres elementów jakie zawiera umowa ramowa oraz warunki udzielania wsparcia przygotowawczego. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia poszczególnych zmian przedstawia prezentacja znajdująca się w plikach poniżej.

Z kolei pan Łukasz Tomczak Zastępca Dyrektora Departamentu omówił zasady podziału środków w RLKS w nowym okresie programowania z uwzględnieniem województw wielofunduszowych. W Planie Strategicznym WPR planowanych jest 8% środków na LEADERa. W nowej perspektywie finansowej pula środków dostępnych w ramach WPR jest mniejsza. W związku z powyższym, według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków nie wystarczy, tak jak to jest obecnie, na pokrycie całej Polski lokalnymi strategiami rozwoju, a jedynie na około 80%. Jednakże RLKS daje możliwość wykorzystania na obszarach wiejskich większej ilości środków.

Następnie uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni do zadawania pytań dotyczących wsparcia przygotowawczego. Pani Dyrektor Joanna Gierulska uczestniczyła w dyskusji odpowiadając na pytania uczestników.

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacje dostępne są na stronie:

http://ksow.pl/aktualnosc/default-8b91e3094f

Facebook Pagelike Widget