+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Podpisanie umowy na realizację projektu pt.: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

W dniu 05.08.2021 r. przedstawiciele Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” podpisali Umowę na realizację projektu pt.: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 22.01.2021 r. Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” złożył „Wniosek o wybór operacji wraz załącznikami” w ramach konkursu 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wniosek został złożony na realizację operacji pt.: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

W ramach realizacji operacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Organizacja szkolenia on – line dot. metodologii ewaluacji wpływu;
  2. Spotkania grupy roboczej;
  3. Spotkania konsultacyjne (badania) w terenie;
  4. Multimedialne nagrania;
  5. Raport dla LGD;
  6. Seminarium tematyczne on – line;
  7. Opracowanie Poradnika;
  8. Konferencja podsumowująca on – line.

Efekty realizacji projektu:

Kluczowym efektem będzie podniesienie poziomu wiedzy osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR-ów wsparte opracowaniem szytych na miarę ich potrzeb narzędzi i rozwiązań w formie zintegrowanego modelu oceny wpływu i poradnika dobrych praktyk.

Dodatkowo, istotnym efektem będzie podniesienie ich kompetencji i umiejętności zarządczych poprzez udział w seminariach i konferencji oraz możliwość ciągłego korzystania z w/w produktów, które będą miały charakter instruktażowo-szkoleniowy, co istotnie korzystnie wpłynie na poprawę dotychczasowych praktyk i rozwiązań zarządczych.

Kolejnym efektem projektu będzie identyfikacja dobrych praktyk oraz ich upowszechnienie zarówno w formie multimedialnych opracowań, jak i w formule Poradnika, co przyniesie korzyści dla lokalnych społeczności podnosząc wiedzę w zakresie nowych strategicznych priorytetów UE (klimat, nowe technologie i inteligentne wioski) i stanowić będzie element mocno zachęcający i aktywizujący te społeczności do współdecydowania.

Uczestnicy projektu, którzy są liderami i animatorami wiejskimi przy przekazywaniu w różnych formach wiedzy dalej (replikacji) zwiększy wiedzę wśród kolejnych mieszkańców obszarów wiejskich. Efektem długofalowym będzie dalsze upowszechnianie informacji dzięki udostępnieniu elektronicznej wersji publikacji, która w ten sposób dotrze do kolejnych osób.

Do efektów realizacji projektu, można również zaliczyć walor obiektywności i skalowalności przyjętych działań i rozwiązań, które z powodzeniem można upowszechniać innym LGD, jako sprawdzoną i dobrą praktykę współpracy pomiędzy LGD funkcjonujących w sieci regionalnej i ekspertami/badaczami ze środowiska naukowego czy mediów.

Facebook Pagelike Widget