+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Nadzwyczajne Posiedzenie Walnego Zebrania – 15.12.2022r.

Nadzwyczajne Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” – 15.12.2022r.

W dniu 15.12.2022r o godzinie 10:00 w Ścinawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.  Na Spotkaniu uczestniczyli członkowie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD zgodnie z listą obecności. Gościnnie uczestniczyła P. Inga Demianiuk – Ozga – Prezes Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Zebranie rozpoczęło się przywitaniem Członków przez Prezes Związku Barbarę Sulmę.

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD – Barbara Sulma przedstawiła proponowany porządek obrad. W związku z tym że na sekretariat wpłynęło odwołanie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” od uchwały 04/08/2022 z dnia 11.08.2022 ws. Wykluczenia członka zwyczajnego, podjęto decyzję o wprowadzeniu punktu „Rozpatrzenie odwołania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” od uchwały nr 04/08/2022 z dnia 11.08.2022r oraz podjęcie stosownej uchwały nr 01/12/2022.” W miejsce punktu 4. Dodatkowo punkt 5 porządku obrad uległ modyfikacji.

 

 1. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego/przewodniczącej i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie odwołania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” od uchwały nr 04/08/2022 z dnia 11.08.2022r oraz podjęcie stosownej uchwały nr 01/12/2022.
 5. Dyskusja nad przyszłością Związku Stowarzyszeń. ( moderowana przez Krystiana Ulbina).
 6. Omówienie i podjęcie uchwały ws. składki członkowskiej na 2023 rok zgodnie z załączonym wykazem.
 7. Omówienie spotkania z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Cezarym Przybylskim w dniu 29.11.2022.
 8. Omówienie tematyki projektów do KSOW na 2023 r.
 9. Informacja na temat styczniowego spotkania roboczego z UMWD.
 10. Informacja na temat możliwości zawarcia partnerstwa formalnego z dwiema Uczelniami Wyższymi z Dolnego Śląska.
 11. Omówienie draftu projektu do FEDŚ na przygotowanie Sieci dystrybucji produktów lokalnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

 

Ad. 5 Na spotkaniu dyskutowano nad przyszłością Związku Stowarzyszeń ( moderowana przez Krystiana Ulbina).

Krystian Ulbin poprowadził dyskusję nad przyszłością Związku Stowarzyszeń. Każdy z zebranych uczestników opowiedział jak widzi swoją rolę w Związku, w jakie działania jest w stanie się przyłączyć.

Ad. 6 Kolejnym punktem było omówienie i podjęcie uchwały ws. składki członkowskiej na 2023 rok zgodnie z załączonym wykazem.      

 Prezes Zarządu – Barbara Sulma przedstawiła realizację budżetu z 2022 roku oraz planowany budżet na 2023 rok. Wyżej wymienione budżety stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Ustalono, że składka może być płatna w dwóch częściach. Pierwsza część do 31.03.2023r, a druga do 30.09.2023 roku.

Ad. 7 Omówiono również spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Cezarym Przybylskim , które odbyło się w dniu 29.11.2022.

Członkowie Zarządu Barbara Sulma i Jarosław Paczkowski poinformowali uczestników Walnego Zebrania o odbytym spotkaniu z Panem Marszałkiem Cezarym Przybylskim we Wrocławiu. Poinformowali, że główną tematyką spotkania były środki finansowe FEDŚ i przyszła możliwość realizacji projektów związanych z Marką Lokalną z tych funduszy.

Ad. 8. Omówienie tematyki projektów do KSOW na 2023 r.

Zarząd poinformował, że sekretariat pisze projekt do KSOW w ramach naboru 7/2023. Tematyka projektu obejmie cykl szkoleń dla pracowników LGD z Dolnego Śląska z zarządzania marką lokalną oraz Szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE.

Ad. 9. Informacja na temat styczniowego spotkania roboczego z UMWD.

Zarząd poinformował, że Sekretariat Sieci zwrócił się do Wicemarszałka Grzegorza Macko z prośbą o uczestnictwo Marszałka i pracowników Wydziału Obszarów Wiejskich w spotkaniu roboczym Lokalnych Grup Działania zaplanowanym na połowę stycznia. Dokładny termin spotkania zostanie ustalony przez Marszałka, natomiast miejsce spotkania i cała jego organizacja leży po stronie Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.

Pani Elżbieta Pasławska – Prezes Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” wyraziła akces organizacji tego spotkania na terenie jej obszaru. Szczegóły zostaną omówione z Sekretariatem.

Ad. 10. Informacja na temat możliwości zawarcia partnerstwa formalnego z dwiema Uczelniami Wyższymi z Dolnego Śląska.

Zarząd poinformował, że Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw  LGD” ma możliwość zawarcia partnerstwa formalnego z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – filia w Jeleniej Górze oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Ad. 11. Omówienie draftu projektu do FEDŚ na przygotowanie Sieci dystrybucji produktów lokalnych.

Zarząd przekazał uczestnikom Walnego Zebrania informację, że został przesłany do Marszałka draft projektu do FEDŚ dot. przygotowania Sieci dystrybucji produktów lokalnych z dolnego śląska.

 

Na tym obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w dniu: 15.12.2022 r. zakończono.

 

 

 

Facebook Pagelike Widget