+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Statut

Do pobrania : 

Statut Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD  zatwierdzone dn. 23.11.2022

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

 1. Związek stowarzyszeń o nazwie „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”, zwany w dalszej części statutu „Związkiem”, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń – Lokalnych Grup Działania w województwie dolnośląskim. Związek może posługiwać się również nazwą w języku angielskim „The Lower Silesia Network of LAGs” oraz skróconą nazwą w języku polskim Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD.

 2. Związek jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swoje cele w granicach prawa.

 3. Nazwa, symbol i skrót nazwy Związku korzystają z ochrony prawnej.

 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 5. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 6. Związek posiada osobowość prawną.

 

 • 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Związku jest miasto Chocianów.

 3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.

 • 3

 1. Celem Związku jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 2. Cele, o których mowa w ust.1, obejmują wykonywanie zadań w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, budowania partnerstw,

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 • inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą,

 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • działalności charytatywnej,

 • ochrony i promocji zdrowia,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • promocji i organizacji wolontariatu,

 • rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,

 • rozwoju ekonomii społecznej,

 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo Lokalne Grupy Działania i organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami Dolnośląskiej Sieci LGD.

 

 • 4

Związek realizuje swoje cele przez:

 • utworzenie trwałej, regionalnej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na poziomie krajowym i europejskim;

 • budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Związku, w celu wymiany doświadczeń i informacji, wspólnego podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć integrujących działania członków;

 • aktywne uczestniczenie w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;

 • współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;

 • propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi;

 • propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;

 • opracowanie zasad współdziałania i form integracji środowisk wiejskich;

 • inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich, w tym realizację wspólnych projektów przez Lokalne Grupy Działania wraz z innymi partnerami;

 • opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;

 • prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów samorządowych oraz państwowych, a także innych organizacji i instytucji wspólnych poglądów i opinii dotyczących społeczno – gospodarczych warunków życia na wsi;

 • występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;

 • organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

 • organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów i konkursów;

 • reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym;

 • współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego, szczególnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego;

 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji, opracowań własnych i innych;

 • propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich, w szczególności w kontekście procesu integracji europejskiej;

 • formułowanie zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;

 • inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie stowarzyszonych organizacji;

 • udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

 

 • 5

 1. Związek prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie §4.

 2. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

 3. Przy realizacji celów statutowych Związek opiera się na pracy społecznej członków.

 4. Związek może zatrudniać pracowników.

 5. Zadania Związku mogą być realizowane w formie wolontariatu.

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 6

Członkowie Związku dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2)  członków wspierających;

3)  członków honorowych.

 

 • 7

Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie LGD, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Związku, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania, oraz dołączyła do deklaracji swój statut.

 

 • 8

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym osoba prawna mająca cele zarobkowe, która akceptuje statut Związku i jego zasady programowe, oraz która złożyła pisemną deklarację o udzielaniu Związkowi pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania.

 

 • 9

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Związku lub realizowanych przez niego celów.

 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania za zgodą osoby, której członkostwo honorowe ma być nadane.

 

 • 10

 1. O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd powiadamia niezwłocznie pisemnie zainteresowanego.

 2. Od decyzji odmownej, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie do 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu, za jego pośrednictwem.

 

 • 11

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Związku;

  • przestrzegania postanowień statutu Związku oraz realizacji jego celów, uchwał i decyzji władz Związku;

  • uczestniczenia w międzystowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Związku;

  • regularnego opłacania składek członkowskich. Termin opłacania składek ustala zarząd Związku, który podaje do wiadomości wszystkim członkom na początku roku pisemnie lub mailowo, bądź w każdy inny potwierdzony sposób;

  • dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  • udziału, poprzez swoich przedstawicieli, we władzach Związku oraz w organach kolegialnych powoływanych przez te władze;

  • inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń organizacji w nim zrzeszonych;

  • korzystania z pomocy Związku w zakresie realizacji własnych celów statutowych;

  • wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i form działania Związku;

  • zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych do władz Związku;

  • korzystania z poradnictwa prawnego prowadzonego przez Związek;

  • przedstawiania swych opinii i wniosków władzom Związku w okresie między ich posiedzeniami oraz otrzymywania stosownych odpowiedzi.

 

 • 12

 1. Członek wspierający ma obowiązek:

  • brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku;

  • przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego władz;

  • wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku;

  • dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

 2. Członek wspierający ma prawo:

 • uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;

 • korzystania z pomocy Związku według zasad określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka;

 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;

 • udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

 • inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w nim organizacji.

 • 13

 1. Członek honorowy Związku ma prawo:

  • uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;

  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;

  • udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

 

 • 14

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  • wystąpienia członka ze Związku, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi;

  • utraty przez członka osobowości prawnej;

  •  
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku;

  • działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz Związku;

  • niewywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie;

  • zalegania ze zapłatą składki członkowskiej w terminie 1 miesiąca od przekroczenia daty wymagalności składki, o ile zarząd nie postanowi inaczej;

  • likwidacji lub upadłości członka lub innej ważnej przyczyny.

 3. O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu. Przed podjęciem uchwały Walne Zebranie umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień.

 4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział III

Organizacja i władze Związku

 

 • 15

 1. Władzami Związku są:

  • Walne Zebranie;

  • Zarząd;

  • Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się po upływie kadencji, na którym wybrane zostaną nowe władze.

 

 • 16

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.

 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków zwyczajnych, upoważnieni przez ich odpowiednie organy.

 3. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny jest reprezentowany przez jedną osobę.

 4. Walne Zebranie może być:

1)     zwyczajne;

2)     nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia każdego członka Związku o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed jego terminem pocztą, lub pocztą elektroniczną bądź w każdy inny potwierdzony sposób.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obowiązany jest zwołać Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie do 7 dni.

 3. Na początku Walnego Zebrania wybierany jest Przewodniczący, który kieruje obradami. Zebranie może powołać również protokolanta.

 

 • 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian;

 • wybór członków zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej;

 • przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających za pośrednictwem zarządu;

 • rozpatrywanie odwołań dotyczących spraw członkostwa;

 • ustalanie kierunków i programów działania Związku;

 • określanie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla środowisk wiejskich o zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej;

 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

 • uchwalanie wysokości składek członków Związku; Walne Zebranie może zdecydować o różnej wysokości składek dla różnego typu organizacji członkowskich;

 • uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową;

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku, przedstawionych przez Zarząd, oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej, jak również udzielanie absolutorium Zarządowi;

 • nadawanie honorowego członkostwa Związku;

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Związku, nie uregulowanych niniejszym statutem.

 

 • 18

1.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 • w pierwszym terminie – co najmniej ½ ogólnej liczby członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania;

 • w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania – chyba że statut stanowi inaczej.

 1. Uchwały dotyczące:

 2. a) rozwiązania Związku,

 3. b) odwołania władz Związku

     zapadają większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.

 1. Każdy członek Walnego Zebrania ma jeden głos.

 

 • 19

 1. Zarząd składa się z 3-7 osób reprezentujących organizacje członkowskie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD – wybranych przez Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.

 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu.

 3. Zarząd konstytuuje się oraz wybiera Prezesa i Wiceprezesa spośród swoich członków na pierwszym po wyborach zebraniu.

 4. Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

 5. Do kompetencji Zarządu należy:

  • kierowanie całokształtem bieżącej działalności Związku, w tym jego działalnością organizacyjną i finansową;

  • zwoływanie Walnych Zebrań;

  • reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  • realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

  • powoływanie zespołów do opracowania analiz i ekspertyz lub innych zadań;

  • rozpatrywanie sprawozdań i wniosków jednostek organizacyjnych Związku;

  • przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu oraz podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Związku;

  • powoływanie zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych zadań i koordynowanie ich prac.

 6. Zarząd współdziała z organami członków Związku w celu pełnej realizacji celów i zadań Związku.

 7. Zarząd może odbywać wyjazdowe posiedzenia, w szczególności w siedzibach członków Związku. Posiedzenia takie odbywają się we współdziałaniu z zarządami członków.

 8. Na wyjazdowych posiedzeniach Zarządu obradom przewodniczą wspólnie Prezes Zarządu Związku oraz osoba kierująca odpowiednią organizacją członkowską.

 9. Zarząd powołuje Biuro Związku i nadzoruje jego działalność.

 10. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu.

 11. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji szczególnie poniżej wymaganej ilości członków określonych w § 19 ust.1 Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji. W pozostałych przepadkach Walne Zebranie podejmie decyzję o liczbie członków danego organu lub konieczności dokonania uzupełnienia składu.

 12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 głos, a w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.

 13. Dopuszcza się posiedzenia zdalne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych oraz podejmowanie decyzji na piśmie, w formie obiegowej lub pocztą elektroniczną.

 

 • 20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków. Każdy z członków może zgłosić tylko jednego kandydata.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

– być członkami Zarządu Związku, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. W przypadku równowagi decyduje głos przewodniczącego Komisji.

 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania;

  • przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Związku i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;

  • opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności Związku;

  • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia jaskrawych naruszeń statutu Związku przez Zarząd.

 5. Komisja Rewizyjna może:

  • żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Związku i jego organów;

  • uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu.

 • 21

 1. W ramach struktury organizacyjnej Związku mogą być powołane zespoły specjalistyczne.

 2. Zespoły specjalistyczne powoływane są przez Zarząd w miarę potrzeb.

 

Rozdział IV

Fundusze i majątek Związku

 

 • 22

 

 1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku.

 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

  1. składek członków,

  2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków,

  3. środków otrzymanych od sponsorów

  4. wpływów z działalności statutowej.

 3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.

 5. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

 6. a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

 7. b) nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółce

 8. Do reprezentowania Związku oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania innych oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 9. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do osób fizycznych.

 

Rozdział V

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

 

 • 23

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 17 ust.1.

 

 • 24

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzania likwidacji Związku oraz przeznaczenie majątku Związku pozostałego po likwidacji, z tym, że majątek ten powinien być przeznaczony na cele zbieżne z celami Związku.

 2. Dla przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną lub pełnomocnika.

 3. Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Związku muszą być umieszczone w porządku Walnego Zebrania, doręczonym członkom Walnego Zebrania na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu lub przyczyn rozwiązania Związku przynajmniej na 4 dni przed zebraniem.